ثبت نام بیست و چهارمین جشن ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

فضلیان:
#ازدواجدانشجوییثبت_نام

🌟 سفر رایگان به مشهد مقدس

🌹ویژه دانشجویان متأهل🌹

دانشجویان محترم
برای ثبت‌نام در برنامه همسفر تا بهشت به سایت
ازدواج دانشجویی مراجعه فرمایید .
https://ezdevaj.nahad.ir/

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه دامغان

TOP