پرسمان نهاد رهبری

پرسش ها و پاسخ های مجازی

همه پست ها در: اساسنامه نهاد

مصوب جلسات ۳۲۲ ، ۳۲۳ و ۳۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۲ ، ۱۹/۱۱/۷۲ و ۳/۱۲/۷۲ مقدمه بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌ا… خامنه‌اي مدظله‌ العالي مبني بر تجديد نظر در اساسنامة شوراي نمايندگان …